Taxation and Accounting related Services

Λογιστικές Υπηρεσίες Outsourcing

A&F - Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες επίβλεψης Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Υπηρεσίες επίβλεψης τμήματος Λογιστηρίου
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ (IFRS)
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κλπ)
 • Σύνταξη ενδοομιλικών φορολογικών εκθέσεων (group tax reporting)
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
 • Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
 • Εργατική νομοθεσία
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας

Η Λογιστική είναι η επιστήμη της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των οικονομικών συναλλαγών και γεγονότων, περιλαμβάνοντας και τεχνικές της συνοπτικής απόδοσης, ανάλυσης και ερμηνείας τους για τη λήψη στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Κάθε επιχειρηματίας χρειάζεται να γνωρίζει:

 • Την οικονομική κατάσταση  (περιουσίας) της επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή
 • Την παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) που προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης σε μια χρονική περίοδο
 • Τα είδη των ελέγχων που μπορούν να ασκηθούν (οι έλεγχοι μπορεί να είναι ουσιαστικοί, τυπικοί, προληπτικοί, κατασταλτικοί, νομιμότητας κτλ.)
 • Τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης

Πριν δείτε τις υπηρεσίες μας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε τρία ακόμη σημεία, αν σκέφτεστε να εξάγετε ή να συνεργαστείτε στο εξωτερικό ή ακόμα να δανειοδοτηθείτε, σημεία στα οποία οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας στηρίξουν αποτελεσματικά.

 1. Η ανάγκη για συνεργασίες στο πλαίσιο εξαγωγών ή άλλων επιλογών διεθνοποίησης περνά και στα λογιστικά... Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ευκαιρίες τόσο σε μεγάλες όσο και σε ΜΜΕ επιχειρήσεις μέσω διαφόρων συνεργασιών. Τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται, φέροντας στο προσκήνιο θέματα συγκρισιμότητας.
 2. Η απόφαση για εισαγωγή σε χρηματιστήρια. Οι εισηγμένες ή προς εισαγωγή επιχειρήσεις μπορούν πλέον να καταφύγουν σε δανεισμό αναζητώντας τόσο εγχώρια όσο και ξένα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, με βάση τους οποίους γίνεται η μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος της δραστηριότητάς τους.
 3. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αναγκαία για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας  τον περιορισμό του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές, σχετικά με το θέμα της ποσοτικοποίησης είτε για πρωτοβουλίες διεθνοποίησης είτε για θέματα δανεισμού.

Στην Accounting & Finance E.E. έχουμε μία βαθειά εμπειρία σε όλα τα λογιστικά θέματα ακόμα και σε περιπτώσεις εξαγωγών και διεθνοποίησης και θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

A&F - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού
 • ΦΠΑ και λοιποί έμμεσοι φόροι
 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Θέματα ακίνητης περιουσίας-διασυνοριακές πράξεις και διεθνείς εξαγορές
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές-προετοιμασία και παρακολούθηση τεκμηρίωσης (transfer pricing)
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

Τα τελευταία χρόνια, τα στελέχη όλων των οργανισμών, ανακαλύπτουν όλο και πιο συχνά ότι οι αποφάσεις τους σχετικά με τα εταιρικά φορολογικά θέματα ελέγχονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά καθώς οι φορολογικές αρχές μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες και πληροφορίες με εντελώς νέους τρόπους.

Στοχεύσαμε λοιπόν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ιδιαίτερα καταρτισμένα στελέχη. Οι σύμβουλοι μας έχουν θητεύσει κατά το παρελθόν σε κρατικές θέσεις  ελεγκτικών υπηρεσιών και σε ανεξάρτητους οργανισμούς ορκωτών λογιστών και μπορούν να αναλύσουν τα θέματά σας σε όλες τις διαστάσεις τους (θετικά και αρνητικά σενάρια) και να σας προτείνουν λύσεις υπογραμμίζοντας πάντα τη σημασία της σωστής παρακολούθησης και εφαρμογής των νόμων.

Η  εμπειρία μας σε φορολογικά θέματα και φορολογικούς ελέγχους έχει αναγνωριστεί σε σημείο ώστε να μας καλούν ως εισηγητές σε σεμινάρια με  θέματα φορολογικών ελέγχων όπου οι συμμετέχοντες είναι κρατικοί υπάλληλοι - ελεγκτές εφοριών του Υπουργείου Οικονομικών.

Συστήνουμε ιδιαίτερα το διαγνωστικό φορολογικό έλεγχο.

Επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μία διερευνητική συνάντηση.

Accounting Services

A&F - Accounting Services
 • Full back office accounting / Book keeping / Financial reporting / Tax & VAT compliance / Legal compliance
 • Reporting as per IFRS Employer’s payroll Management reporting
 • Group tax reporting
 • Forensic accounting
 • Pension Schemes advice

Accounting is the science of collecting and systematically registering financial exchanges and events including techniques for the interpretation and presentation of the information captured so as to assist strategic and operational decision making. 

Every business man needs to know:

 • The financial situation (property) of the business at any time
 • How the business assets are used
 • The financial results (loss or profits) achieved
 • The types of control that can be exercised (typical, precautionary, legal audits, preventive, etc)
 • The statistics showing the financial progress of the business

Before you view our services we would like to mention three more points if you are thinking to internationalise or export your products or even if you are considering alternative loan solutions, where our consultants can support you effectively.

 1. The need for various cooperations when exporting or in the case of
 2. Τhe decision to list the company in the stock exchange (Athens). internationalisation initiatives is linked with accounting... Globalisation creates opportunities for all companies especially the SMEs but if cooperation is sought, the financial stance which will be discussed brings in the subject of how this financial information from different accounting systems will be compared. Businesses have alternative solutions when looking for a loan, turning to national and foreign capital markets. Thus, the analysis of their financial stance and potential through the various management reports is inevitable but could be problematic when two accounting systems are involved.
 3. Following the International Accounting Standards set is an orientation that  should be followed by all businesses (looking at international growth strategies and alternative loan solutions) limiting differences between accounting practices and ensuring reports that are easily understood and analysed

At Accounting & Finance ltd. we have a vast experience in all accounting matters even in cases of exports and internationalisations and we will be glad to discuss your needs and our services. Contact us for an appointment!

Taxation Related Services

A&F - Taxation and Accounting Services
 • Taxation Audit
 • Investment -Taxation related advice & support
 • Business and Corporate Taxation advice & support
 • Real Estate taxation advice & support
 • Internationalisation - Taxation related advice & support
 • Transfer pricing
 • Special taxation issues

In the last few years, Senior Managers in Greece are experiencing the fact that their decisions on company taxation issues are being more tightly controlled and investigated than ever before as the Taxation Authorities start sharing ideas and information among them.

Therefore, we created and offer specialised services by extremely well up-dated and capable consultants who have occupied public taxation investigation appointments as well as appointments in independent Accountants’ bodies who can analyse your cases thoroughly projecting the good and the bas scenarios as well as offering you sound advice underlining the importance of meticulous follow-up and law abidance.

Our experience in this field is so profound that recognised that we are invited to organise seminars on general and specific tax related issues for government officials – examiners who work for various taxation departments of the Ministry of Finance.

We highly recommend a taxation audit.

Please, view our services in this field and contact us for an appointment.

Subscribe to Taxation and Accounting related Services