Εσωτερικός Έλεγχος

A&F - Εσωτερικός Έλεγχος
  • Ανάληψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Ανάπτυξη διαδικασιών
  • Οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) έχει αρχίσει να ‘ακούγεται’ στην Ελλάδα περισσότερο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκδόθηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 3016/2002, ο οποίος εκσυγχρονίζει και επίσημα το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθιστώντας την ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Αλλά και για όσες δεν είναι, ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα διασφαλιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία του Οργανισμού, καταγράφοντας και αξιολογώντας τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνοντας τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις (όπως και ενδείξεις απάτης) και παρέχοντας αναμενόμενα, τις κατάλληλες συμβουλές και προσαρμογές.

Ο ορισμός του έρχεται να ανατρέψει την εσφαλμένη αλλά ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει στελέχη της Παραγωγής, των Προμηθειών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και αρκετών άλλων επιχειρησιακών τμημάτων.

Η εφοδιαστική αλυσίδα π.χ. αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές περιοχές εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνοντας τις κρίσιμες διαδικασίες όπως είναι η παραγγελιοληψία, ο προγραμματισμός παραγωγής, οι προμήθειες, η παραγωγή, η αποθήκευση, η διανομή και η εξυπηρέτηση των πελατών διότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν σε λογιστικές κινήσεις που επηρεάζουν εντονότατα τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 

Αναμενόμενα, Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δικαιούνται και πρέπει να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, αρχείου, βιβλίου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας.

Τι θα πρέπει να αναμένετε από ένα τμήμα ή τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου;

  • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, της χρηματιστηριακής όπως και της νομοθεσίας για την Εταιρική Διακυβέρνηση.
  • Την κατάρτιση του Ετήσιου Ελεγκτικού Προγράμματος σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, φροντίζοντας για την υλοποίησή του, ενημερώνοντας εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο έλεγχο.
  • Την εισήγηση προτάσεων για τη δημιουργία ή/και εφαρμογή σημείων ελέγχου στις διαδικασίες που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας
  • Την παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας
  • Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας 

Οι σύμβουλοί μας, γνωρίζουν εξαιρετικά καλά τις λογιστικές διαδικασίες όπως και τα συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής και έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς Εσωτερικούς Ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Πληροφορική, Τουρισμός, Εστίαση και Βιομηχανία, προτείνοντας λύσεις που μειώνουν λειτουργικούς κινδύνους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

Δείτε τις υπηρεσίες μας και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.