Λογιστικές Υπηρεσίες Outsourcing

A&F - Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες επίβλεψης Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Υπηρεσίες επίβλεψης τμήματος Λογιστηρίου
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ (IFRS)
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κλπ)
 • Σύνταξη ενδοομιλικών φορολογικών εκθέσεων (group tax reporting)
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
 • Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
 • Εργατική νομοθεσία
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας

Η Λογιστική είναι η επιστήμη της συγκέντρωσης και συστηματικής κατάταξης των οικονομικών συναλλαγών και γεγονότων, περιλαμβάνοντας και τεχνικές της συνοπτικής απόδοσης, ανάλυσης και ερμηνείας τους για τη λήψη στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Κάθε επιχειρηματίας χρειάζεται να γνωρίζει:

 • Την οικονομική κατάσταση  (περιουσίας) της επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή
 • Την παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) που προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης σε μια χρονική περίοδο
 • Τα είδη των ελέγχων που μπορούν να ασκηθούν (οι έλεγχοι μπορεί να είναι ουσιαστικοί, τυπικοί, προληπτικοί, κατασταλτικοί, νομιμότητας κτλ.)
 • Τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης

Πριν δείτε τις υπηρεσίες μας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε τρία ακόμη σημεία, αν σκέφτεστε να εξάγετε ή να συνεργαστείτε στο εξωτερικό ή ακόμα να δανειοδοτηθείτε, σημεία στα οποία οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας στηρίξουν αποτελεσματικά.

 1. Η ανάγκη για συνεργασίες στο πλαίσιο εξαγωγών ή άλλων επιλογών διεθνοποίησης περνά και στα λογιστικά... Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ευκαιρίες τόσο σε μεγάλες όσο και σε ΜΜΕ επιχειρήσεις μέσω διαφόρων συνεργασιών. Τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται, φέροντας στο προσκήνιο θέματα συγκρισιμότητας.
 2. Η απόφαση για εισαγωγή σε χρηματιστήρια. Οι εισηγμένες ή προς εισαγωγή επιχειρήσεις μπορούν πλέον να καταφύγουν σε δανεισμό αναζητώντας τόσο εγχώρια όσο και ξένα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, με βάση τους οποίους γίνεται η μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος της δραστηριότητάς τους.
 3. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αναγκαία για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας  τον περιορισμό του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές, σχετικά με το θέμα της ποσοτικοποίησης είτε για πρωτοβουλίες διεθνοποίησης είτε για θέματα δανεισμού.

Στην Accounting & Finance E.E. έχουμε μία βαθειά εμπειρία σε όλα τα λογιστικά θέματα ακόμα και σε περιπτώσεις εξαγωγών και διεθνοποίησης και θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας!