Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

A&F - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
  • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού
  • ΦΠΑ και λοιποί έμμεσοι φόροι
  • Φορολογία επιχειρήσεων
  • Θέματα ακίνητης περιουσίας-διασυνοριακές πράξεις και διεθνείς εξαγορές
  • Ενδοομιλικές συναλλαγές-προετοιμασία και παρακολούθηση τεκμηρίωσης (transfer pricing)
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

Τα τελευταία χρόνια, τα στελέχη όλων των οργανισμών, ανακαλύπτουν όλο και πιο συχνά ότι οι αποφάσεις τους σχετικά με τα εταιρικά φορολογικά θέματα ελέγχονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά καθώς οι φορολογικές αρχές μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες και πληροφορίες με εντελώς νέους τρόπους.

Στοχεύσαμε λοιπόν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ιδιαίτερα καταρτισμένα στελέχη. Οι σύμβουλοι μας έχουν θητεύσει κατά το παρελθόν σε κρατικές θέσεις  ελεγκτικών υπηρεσιών και σε ανεξάρτητους οργανισμούς ορκωτών λογιστών και μπορούν να αναλύσουν τα θέματά σας σε όλες τις διαστάσεις τους (θετικά και αρνητικά σενάρια) και να σας προτείνουν λύσεις υπογραμμίζοντας πάντα τη σημασία της σωστής παρακολούθησης και εφαρμογής των νόμων.

Η  εμπειρία μας σε φορολογικά θέματα και φορολογικούς ελέγχους έχει αναγνωριστεί σε σημείο ώστε να μας καλούν ως εισηγητές σε σεμινάρια με  θέματα φορολογικών ελέγχων όπου οι συμμετέχοντες είναι κρατικοί υπάλληλοι - ελεγκτές εφοριών του Υπουργείου Οικονομικών.

Συστήνουμε ιδιαίτερα το διαγνωστικό φορολογικό έλεγχο.

Επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μία διερευνητική συνάντηση.