Εταιρική Διακυβέρνηση

A&F - Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Ανάπτυξη πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Ανάπτυξη συστημάτων αναφορών
  • Σχεδιασμός αναφορών ( balanced scorecard)
  • Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στις Ανώνυμες Εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας, τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές και το επενδυτικό κοινό, επιδιώκοντας την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και τον έλεγχο της εταιρείας με στόχο την αύξηση της αξίας της και τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της. 

H Acounting & Finance EE έχει υιοθετήσει πλήρως τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών) με το σύνολο των κανόνων του να καθορίζουν από τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι και καθιερώνονται τα συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων προσφέροντας υπηρεσίες τόσο για επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αθηνών) όσο και για μη εισηγμένες για υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας όπως: επικοινωνία με τους μετόχους, τα τραπεζικά ιδρύματα και το επενδυτικό κοινό.

Συστήνουμε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης και
  • Ανάπτυξη πολιτικών εταιρικής διακυβέρνηση

Δείτε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στον τομέα ‘Εταιρική Διακυβέρνηση’ και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.